Hintakaari Belco Moottoriöljy 5W40 Täyss.

5,99€
Osta heti
BELCO MOOTTORIÖLJY 5W40 TÄYSSYNTEETTINEN Ympärivuotiseen käyttöön soveltuva moottoriöljy bensiini- ja dieselmoottoreihin Vaativiin oloihin tarkoitetut lisäaineet takaavat yhdessä kehittyneen synteettisen öljyn kanssa erinomaiset voiteluominaisuudet heti käynnistyksestä Alhaisempi polttoaineenkulutus Erinomainen voitelu myös korkeissa lämpötiloissa Suojaa moottoria kulumista, korroosiota ja vaahtoamista sekä karstan muodostumista vastaan H304: Saattaa olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315: Aiheuttaa ihoärsytystä; Ihoa syövyttävää/ärsyttävää. Irriterar huden. H318: Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Orsakar allvarliga ögonskador. H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Kan orsaka irritation i luftvägarna. H401]: Myrkyllistä vesieliöstölle. H411: Myrkyllistä vesieliöille. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H413: Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. H317: Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion; Ihon herkistävyys. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Tuoteryhmät